"Zerówki" w roku szkolnym 2008/2009

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci sześcioletnich! W świetle przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. W załączniku znajdziecie Państwo wykaz przedszkoli i szkół podstawowych naszej Dzielnicy, w których jest planowane zorganizowanie oddziałów dla dzieci 6-letnich w roku szkolnym 2008/2009.

Do zadań organu prowadzącego należy bowiem zapewnienie każdemu dziecku możliwości realizacji  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w jednej z alternatywnych form  - w przedszkolu, albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Ustalenie sieci "zerówek" jest podstawowym warunkiem wykonania tego zadania.

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, został opracowany „Standard oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach”. Zgodnie z tym standardem warunkiem koniecznym „szkolnej zerówki” jest:

● realizacja podstawy programowej – 5 godzin dziennie,

● opieka po godzinach wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej, zgodnie z potrzebami rodziców, sprawowana przez drugiego wychowawcę w sali grupy przedszkolnej lub wydzielonym miejscu,

● zapewniona pomoc psychologa, pedagoga, reedukatora – specjalistów zatrudnionych w szkole,

● zajęcia logopedyczne wg potrzeb,

● opieka pielęgniarska,

● sala dydaktyczna dostosowana do potrzeb oddziału przedszkolnego, w miarę możliwości w wydzielonej części budynku,

● zajęcia rewalidacyjne w przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu,

● zorganizowany plac zabaw,

● wyżywienie (odpłatnie) – obiady oraz na życzenie rodziców śniadania lub/i podwieczorki,

● objęcie opieką dzieci w czasie ferii i wakacji,

● dodatkowo 0,5 etatu obsługi,

● szkole, która prowadzi żywienie rozliczane w ramach rachunku dochodów własnych, przysługuje liczba etatów wyliczona na podstawie następującego algorytmu 1+0,0097* liczba wydawanych posiłków.

Standard przewiduje również ofertę dodatkową:

● możliwość korzystania z sali gimnastycznej i pracowni komputerowej,

● w miarę możliwości zajęcia dodatkowe.

Dzielnica dołoży wszelkich starań, aby wszystkie „zerówki” w szkołach podstawowych zorganizowane były zgodnie z ww. Standardem opracowanym przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i oczekiwaniami rodziców.

Mamy nadzieję, że spotkania z dyrektorami szkół, organizowane w przedszkolach i szkołach podstawowych pozwolą rodzicom poznać szczegółową ofertę szkoły dotyczącą „zerówki” i podjąć decyzję gdzie dziecko będzie realizować roczne przygotowanie przedszkolne.

Uprzejmie prosimy rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do oddziału „zerowego” w szkole podstawowej, aby do dnia 31 marca 2008 r. zgłosili się do dyrektora wybranej szkoły i złożyli odpowiednie dokumenty.

Sieć "zerówek" 2008/2009
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2008-02-14 10:08 1205

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.