Zakaz palenia tytoniu na przystankach i placach zabaw

Informujemy, że w dniu 10 lipca 2008 roku Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zakazu palenia tytoniu na przystankach komunikacji miejskiej oraz miejskich placach zabaw dla dzieci.

Uchwała Nr XXXVII/1118/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zakazu palenia tytoniu na przystankach komunikacji miejskiej oraz miejskich placach zabaw dla dzieci.

Na podstawie art. 40 ust. l, 2, 3 i 4, a także art. 6 pkt 1 i art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591 z późn.zm.1) oraz art.1 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.2) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz palenia tytoniu:

1. na przystankach komunikacji miejskiej, przez które należy rozumieć teren pod wiatami,
2. na całym obszarze miejskich placów zabaw dla dzieci.

§ 2 Zobowiązuje się odpowiednie jednostki miejskie do oznakowania miejsc objętych zakazem.

§ 3 Za naruszenie zakazu wyznacza się karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.
Wiceprzewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
(-)
Ligia Krajewska

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2274.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2008-07-26 11:40 1102

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.