Tworzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2008/2009

W związku z licznymi pytaniami rodziców dotyczącymi zorganizowania w roku szkolnym 2008/2009 oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w szkołach podstawowych Zarząd Dzielnicy Praga Południe uprzejmie wyjaśnia, że zmiany demograficzne zachodzące na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz zmieniające się potrzeby mieszkańców powodują konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej sieci szkół i placówek oświatowych.

 Rozłożenie przedszkoli w naszej Dzielnicy nie jest równomierne. Nie zamierzamy jednak przenosić oddziałów dla dzieci 6-letnich ze wszystkich przedszkoli. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców planujemy zwiększenie liczby „zerówek” w szkołach podstawowych, tylko w tych rejonach Dzielnicy, w których jest to konieczne ze względu na zabezpieczenie miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich.

W myśl postanowień art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Zapewnienie warunków do realizacji tego obowiązku i ustalenie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych należy jednak – zgodnie z art. 14 ust. 4 i art. 14a ust. 1 wymienionej wyżej ustawy – do zadań organu prowadzącego.

Oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich funkcjonują w południowopraskich szkołach podstawowych co najmniej od 15 lat. Zorganizowane są zgodnie ze standardami oświatowymi i obowiązującymi przepisami prawa. Dzieci przebywają w jednej sali, mają możliwość skorzystania z gorącego obiadu oraz – w uzgodnieniu z rodzicami – z innych posiłków (tj. śniadania i podwieczorku) w stołówce szkolnej w godzinach przeznaczonych tylko dla nich. Wyposażenie pomieszczeń, w których przebywają sześciolatki dostosowane jest do ich wieku i potrzeb. Szkoły zapewniają dzieciom sześcioletnim całodzienną opiekę (zgodnie z potrzebami rodziców) wykwalifikowanej kadry pedagogicznej - po skończonych zajęciach edukacyjnych mogą one przebywać w świetlicy szkolnej w grupie dzieci 6-letnich. Szkoły oferują również zajęcia dodatkowe (bezpłatnie – j. angielski, rytmikę i inne zajęcia organizowane na życzenie rodziców) oraz opiekę specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy, reedukatora). Wiele z nich posiada place zabaw wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci sześcioletnich. W przypadku nowootwieranych „zerówek” Dzielnica dysponuje środkami finansowymi na wykonanie niezbędnych modernizacji (np. łazienek), przystosowanie sal, wyposażenie ich w pomoce dydaktyczne i zabawki oraz meble dostosowane do wieku dzieci. Pragniemy Państwa zapewnić, że dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą miały zapewnioną opiekę również w czasie ferii zimowych i letnich, tak jak w przedszkolach.

Oddział „zerowy” zorganizowany w szkole jest w dalszym ciągu oddziałem przedszkolnym. W oddziale tym nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego dostosowany do wieku dzieci - tak jak w przedszkolu. W myśl podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzą warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, a celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Program wychowania przedszkolnego stanowi zaś opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą poszczególnych szkół podstawowych dotyczącą organizacji oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich podczas spotkań organizowanych w lutym i na początku marca br. przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych. Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom rozwiane zostaną wątpliwości i niepokoje rodziców, a uzyskane informacje umożliwią podjęcie ostatecznej decyzji.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2008-02-04 10:02 1165

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.