Od 100 lat w Warszawie: Konkurs na scenariusz filmu

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnym konkursie, organizowanym w związku z przypadającymi na rok przyszły uroczystymi obchodami stulecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy. Po konkursie na logo obchodów (który trwa jeszcze do 7 grudnia, zapraszamy), tym razem proponujemy Państwu udział w konkursie na scenariusz filmu upamiętniającego stulecie. Szczegóły poniżej w Regulaminie Konkursu.

Regulamin konkursu na scenariusz filmu upamiętniającego stulecie przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy
 
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na scenariusz filmu upamiętniającego stulecie przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy jest Prom Kultury Saska Kępa w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Brukselskiej 23, 03-973 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego scenariusza filmu, który zostanie wykorzystany w promocji uroczystych obchodów stulecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy i emitowany będzie jako materiał informacyjny, promocyjny i popularyzujący Dzielnicę Praga-Południe podczas wybranych wydarzeń, głównie związanych z obchodami stulecia stołeczności, oraz podczas innych imprez organizowanych przez Organizatora konkursu   i inne instytucje kultury funkcjonujące w Dzielnicy Praga-Południe.
3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia Konkursu w terminie od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Scenariusze dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w konkursie.
4. Decyduje data dostarczenia pracy do Organizatora i adnotacji sekretariatu, data nadesłania e-maila do Organizatora lub data stempla pocztowego.
5. Przedmiotem Konkursu jest scenariusz filmowy o dowolnej formie i objętości, do którego całość autorskich praw majątkowych, praw osobistych i autorskich praw zależnych przysługuje Uczestnikowi Konkursu.
6. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora www.promkultury.pl, na stronach internetowych innych instytucji kultury funkcjonujących w Dzielnicy Praga-Południe (Centrum Promocji Kultury, Biblioteka Publiczna, Klub Kultury Gocław), a także na fanpage’u Promu Kultury Saska Kępa na Facebooku oraz na stronie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.
7. Organizator ogłosi wynik Konkursu na stronie internetowej www.promkultury.pl do dnia 15 stycznia 2016 r.
8. Przyjmuje się następujące ogólne kryteria merytorycznej oceny scenariuszy:
a) oryginalność projektu,
b) tematyka zgodna z charakterem konkursu: film powinien nawiązywać do stulecia stołeczności Grochowa i/lub Saskiej Kępy i/lub Gocławia,
c) wartość warsztatowa.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Polski, które spełniają wszystkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane Regulaminem (zwane dalej „Uczestnikiem”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Jury Konkursu oraz ich najbliższe rodziny (małżonek, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo).
3. Autorzy Scenariusza mogą uczestniczyć w Konkursie indywidualnie lub zespołowo. Nagroda przyznana zespołowi autorów jest traktowana jako jedna. W przypadku zespołu należy jednoznacznie wskazać, kto będzie jej reprezentantem i komu – w przypadku wygranej – zostanie przekazana nagroda.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
5. Każdy Uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów. Każdą pracę należy złożyć pojedynczo w osobnej kopercie opatrzonej indywidualnym godłem.
6. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik przesyła w terminie do 31 grudnia 2015 r. pocztą na adres Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs scenariuszowy na stulecie” i godłem, bądź dostarcza osobiście do Organizatora do godz. 12.00 w dniu 31 grudnia 2015 r.:
a) Tekst Scenariusza w języku polskim (scenariusze w innym języku nie będą przyjmowane do Konkursu). Objętość Scenariusza jest dowolna, ale zrealizowany według niego film nie powinien przekroczyć 30 minut. Scenariusze należy przesyłać w jednym egzemplarzu w formie drukowanej (czcionka: Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5);
b) Uczestnik przesyła e-mailem na adres www.promkultury.pl egzemplarz Scenariusza w formie elektronicznej;
c) Dopuszcza się przysłanie Scenariusza przez Uczestnika na płycie DVD lub innym nośniku (typu pendrive) w formacie doc, rtf lub pdf pocztą, na adres: PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa, lub osobiste dostarczenie tego nośnika do Promu Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 w Warszawie;
d) Uczestnik obowiązany jest dołączyć do koperty z wydrukiem Scenariusza oddzielnej koperty z godłem zawierającej Zgłoszenie Konkursowe, stanowiące Załącznik do niniejszego Regulaminu.
7. Scenariusze przesłane po terminie określonym w pkt. 6 nie będą rozpatrywane przez Jury Konkursu. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie nośnika powstałe podczas przesyłki. Koszty dostarczenia prac konkursowych do siedziby Organizatora pokrywa Uczestnik Konkursu.
8. Scenariusze nie mogą zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów.
9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
10. Dane personalne zwycięzców Konkursu zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Promu Kultury Saska Kępa
11. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem umowy przenoszącej na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Scenariusza.
12. Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wszystkich elementów wchodzących w skład zgłoszenia konkursowego (w szczególności Scenariusza) i Organizator jest uprawniony do korzystania z tych elementów w ramach Konkursu, jego przebiegu i promocji bez jakichkolwiek ograniczeń (w tym bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
b) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie, np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz serwisów nieodpłatnych), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
d) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania;
e) wystawiania, wyświetlania;
f) użyczania i/lub najmu.
13. Całkowicie zabronione jest przesyłanie Zgłoszeń Konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
14. Organizator Konkursu nie zwraca Uczestnikom Konkursu nadesłanych Scenariuszy.
15. Regulamin i karty zgłoszenia można pobrać ze strony Organizatora www.promkultury.pl

§ 3
Przebieg Konkursu

1. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika w określonym terminie zgłoszenia konkursowego zgodnie z § 2 pkt 6. Regulaminu.
2. Nadesłane poprawnie (tzn. zgodnie z Regulaminem) Scenariusze będą oceniane przez trzyosobowe Jury Konkursu (zwanego dalej: Jury) powołane przez Organizatora najpóźniej do 31 grudnia 2015 r.
3. Jury wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Jury.
4. Organizator powołuje Sekretarza Jury, który nie jest członkiem Jury i nie może brać udziału w głosowaniach.
5. Jury podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów (np. na skutek usprawiedliwionej nieobecności któregoś z Jurorów) podczas głosowania końcowego, głos decydujący ma Przewodniczący Jury.
6. Po zakończeniu Konkursu Jury wyłoni do dnia 15 stycznia 2016 r. spośród nadesłanych zgłoszeń zwycięski Scenariusz.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, w terminie do 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu przez Jury.
8. Zwycięstwo zostanie potwierdzone drogą elektroniczną (na podany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail Uczestnika), drogą pocztową, jeśli Uczestnik nie posiada adresu e-mail, lub telefonicznie.
9. Organizator będzie uprawniony do anulowania wyników konkursu w przypadku zdobycia informacji, że nagrodzony scenariusz narusza warunki, o których mowa w Oświadczeniach i Zobowiązaniach znajdujących się w Załączniku nr 1.

§ 4
Nagrody

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody w przypadku, gdy żaden z nadesłanych Scenariuszy nie będzie spełniał kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody głównej na inną nagrodę.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
2. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Jury.
3. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs scenariuszowy – reklamacja” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.
4. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (godło, imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty autora reklamacji związane z Konkursem.
5. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego doręczenia pisma Organizatorowi.
6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
7. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 6
Prawo własności i prawo wykorzystania scenariusza

1. Projekt scenariusza musi być oryginalny, tzn. niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie czy też powielanie innych projektów, zwłaszcza, gdy ich autor nie wyraża zgody
2. Autor pracy wybranej przez Jury Konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji wymienionych w § 2, pkt. 12.
3. Przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
3. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Organizatora: tel. (22) 277 08 03 promocja@promkultury.pl
2015-12-01 19:21 3205

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.