Nowy podzał na strefy czynszowe

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 3870/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )) i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm. )) oraz § 2 ust. 1 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1303/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:

Ustala się stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa:

1) stawka bazowa – 7,32 zł (słownie: siedem złotych trzydzieści dwa grosze);
2) stawka za najem lokalu socjalnego – 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy);
3) stawka za najem lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych po 1995 r. o powierzchni powyżej 80 m2 oddawanych w najem w drodze przetargu ograniczonego, odpowiednio dla strefy:

a) peryferyjnej – 9,89 zł (słownie: dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
b) miejskiej – 10,98 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
c) centralnej – 12,08 zł (słownie: dwanaście złotych osiem groszy).

Nowy stawki zaczną obowiązywać od dnia 1 czerwca 2013 r.

Podział na strefy na Pradze Południe

Na terenie Pragi Południe dotychczas obowiązujące dwie strefy zostały zastąpione trzema. Czynnikami które miały wpływ na wyznaczenie granic stref terytorialnych były:

- dostęp do środków komunikacji,
- dostęp do placówek oświatowych, kulturalnych, medycznych i usługowo-handlowych.

strefa centralna od wysokości mostu J. Poniatowskiego, osią Al. J. Poniatowskiego do Ronda Waszyngtona, od Ronda Waszyngtona Al. J. Waszyngtona do Kanału Wystawowego, Kanałem Wystawowym do Al. Stanów Zjednoczonych, Al. Stanów Zjednoczonych do ul. Ostrobramskiej, parzystą stroną ul. Ostrobramskiej (strefa obejmuje wszystkie budynki posiadające adresy od ul. Ostrobramskiej od nr 73 B do nr 109 po stronie nieparzystej i od nr 36 do nr 136 po stronie parzystej) do Kanału Nowa Ulga, Kanałem Nowa Ulga do nurtu rzeki Wisły, nurtem rzeki Wisły do wysokości mostu J. Poniatowskiego, tj. do punktu wyjścia.

strefa miejska od mostu J. Poniatowskiego nurtem rzeki Wisły, tj. po granicy dzielnicy do torów kolei średnicowej, dalej granicą dzielnicy do osi ul. Wiatracznej, osią ul. Wiatracznej do przecięcia z torami kolei średnicowej Warszawa Olszynka Grochowska, dalej do południowo-wschodniej strony ul. Marsa, południowo-wschodnią stroną ul. Marsa do przecięcia z ulicą Płowiecką, parzystą stroną ul. Ostrobramskiej (budynki posiadające adresy od ul.  Ostrobramskiej nie znajdą się w tej strefie), Al. Stanów Zjednoczonych, do Kanału Wystawowego, Kanałem Wystawowym do Al. J. Waszyngtona, Al. J. Waszyngtona do Ronda Waszyngtona, od Ronda Waszyngtona Al. J. Poniatowskiego do mostu J. Poniatowskiego, tj. do punktu wyjścia.

strefa peryferyjna od przecięcia północnej strony granicy dzielnicy z osią ul. Wiatracznej, dalej granicą dzielnicy do południowej strony ul. Torowej, południową stroną ul. Torowej do południowo-wschodniej strony ul. Marsa, południowo-wschodnią stroną ul. Marsa do przecięcia z przedłużeniem północnej strony ul. Pabianickiej, północną stroną ul. Pabianickiej do przecięcia z osią ul. Makowskiej, dalej osią ul. Makowskiej  w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z osią ul. Wiatracznej, osią ul. Wiatracznej do przecięcia z północną stroną granicy dzielnicy, tj. do punktu wyjścia.
Źródło: Portal Twoja Praga
2013-02-20 13:45 1264

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.