Miasto bliżej przejęcia terenów KS "Orzeł"

Trwający od 2008 roku spór prawny dotyczący własności opuszczonych terenów KS "Orzeł" przy Podskarbińskiej powoli zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia. "Na jakim etapie jest postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej nieruchomości i majątku Klubu? Jeśli sprawa rzeczywiście jest wygrana, to kiedy należy spodziewać się rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych i przywrócenia do życia toru kolarskiego oraz wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej?" - pyta w interpelacji radna Katarzyna Bernadetta Olszewska.

Przegrana apelacja

Sąd w dniu 5 czerwca 2014 roku oddalił apelację KS "Orzeł" dotyczącą zasiedzenia klubu na trzech działkach o łącznej powierzchni ponad 70 tys. m2, na których znajduje się m.in. zaniedbany i wyłączony z eksploatacji tor kolarski, zabytkowa hala sportowa oraz zmodernizowany w ostatnich latach stadion lekkoatletyczny KS "Orzeł". Wnioskodawca został obciążony kosztami - łącznie 3,6 tys. zł.

Wydanie nieruchomości o krok bliżej

Urząd Dzielnicy Praga Południe w odpowiedzi na interpelacja radnej bardzo informuje "KS "Orzeł" jest samodzielnym bytem prawnym, a nie jednostką miejską, z prawem wieloletniej dzierżawy ww. terenów.

KS "Orzeł" wystąpił przeciwko Miastu na drogę sądową o przejęcie zajmowanego terenu na własność. Postępowanie zakończyło się dla niego niekorzystnie, tak w pierwszej jak i drugiej instancji. W wyniku tego Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy podejmie działania, co do dalszej obecności klubu na tym terenie, bądź wyłonieniu ewentualnego innego operatora.

Sprawą decydującą w tej kwestii będzie min. ustalenie zobowiązań finansowych KS "Orzeł" w stosunku do Miasta. Na podstawie informacji otrzymanych z Wydziału Prawnego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wynika, że teren zajmowany przez KS „Orzeł" stanowi własność m.st. Warszawy, Klub zajmuje obecnie ten teren bezumownie.

W 2008 r. Urząd m.st. Warszawy zażądał od władz KS "Orzeł" wydania terenu, a wobec odmowy skierował do sądu pozew o wydanie.

Następnie KS "Orzeł" wystąpił do sądu o zasiedzenie zajmowanego terenu, co skutkowało zawieszeniem sprawy o jego wydanie.

Postanowieniem z dnia 15 maja 2013 r. sygn. akt: II Ns 1214/08 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe oddalił wniosek KS „Orzeł" o zasiedzenia stwierdzając, że KS „Orzeł" nie był w czasie, który chciał zaliczyć do okresu zasiedzenia samoistnym posiadaczem terenów, których zasiedzenia się domagał. Od powyższego postanowienia KS "Orzeł" złożył skargę apelacyjną.
Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie Wydział IV Cywilny Odwoławczy postanowieniem z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. akt: IV Ca 1340/13 oddalił apelację KS "Orzeł", utrzymując w mocy postanowienie sądu I instancji.

Postanowienie  Sądu okręgowego z dnia  5.06.14r.  z uzasadnieniem, zostało doręczone do Biura Prawnego Urzędu Miasta w dniu 7 sierpnia 2014 r. Nie są znane fakty, kiedy KS "Orzeł" otrzymał postanowienie z  uzasadnieniem. Należy jednak wskazać, że strona niezadowolona z orzeczenia sądu II instancji ma prawo złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, art. 398(5) kpc.

Jeżeli KS Orzeł kasacji nie złoży wówczas będzie można podjąć zawieszone postępowanie o wydanie nieruchomości, a następnie po uzyskaniu korzystnego dla Miasta wyroku, (co w świetle postanowienia oddalającego wniosek o zasiedzenie nie powinno budzić wątpliwości) objąć nieruchomości w posiadanie.

Dopiero wtedy będzie można podjąć temat przyszłości tej nieruchomości w tym, rozważyć i ustalić jej przyszłe przeznaczenie, ustalić podmiot władający, a następnie przystąpić do właściwych działań.

Od remontu toru kolarskiego ze względu na jego stan i konieczność odbudowy obiektu od podstaw (nie spełniał nowych warunków technicznych rozgrywania zawodów w kolarstwie torowym), odstąpił UKFiT oraz PZKoł. już w latach 80-tych ubiegłego wieku, realizując w zamian tor na terenie m. Pruszkowa.

Znajdująca się obok chroniona przez konserwatora zabytków hala Nowickiego wraz z hotelem znajduje się w stanie ruiny w wyniku zaniedbań klubu w latach ubiegłych i braku reakcji ówczesnych Władz miejskich, Zarząd Dzielnicy Praga-Południe jest od lat zaangażowany w ożywienie życia sportowego dzielnicy. Popierał też inicjatywy dotyczące rewitalizacji obiektów na terenie zajmowanym przez klub. Monitował w tej kwestii niejednokrotnie właściwe jednostki m.st. Warszawy, tym niemniej nie jest do chwili obecnej stroną w sprawie.

Może się tak stać jedynie w przypadku przekazania obiektu i terenów przez Radę Warszawy - Dzielnicy Praga-Południe.

Część środków na cele działalności sportowo-rekreacyjnej przyznawał ww. klubowi w minionych  latach  Zarząd  Dzielnicy,  po opinii komisji  społecznej  i w wyniku postępowania konkursowego. Ze względu na zaległości finansowe klubu w stosunku do Miasta jak i toczące się postępowanie prawne, decyzją Biura Sportu i Rekreacji klub czasowo został wyłączony z możliwości uzyskiwania takich dotacji celowych. Po ustaleniu właściciela terenów, a i być może gospodarza obiektów przez m.st. Warszawa,   Zarząd   Dzielnicy   Praga-Południe   niewątpliwie   rozpocznie   dalsze intensywne działania w poruszanych w Pani interpelacji kwestiach."

Plany KS "Orzeł"

"Klub ma również ambitne plany rozwoju. Zakładają one nowe inwestycje (zadaszenie kortów tenisowych, remont hotelu i sal sportowych, budowa w miejsce toru kolarskiego, wielofunkcyjnej hali sportowej i basenu), wzrost poziomu sportowego zawodników i organizację prestiżowych imprez sportowych" - czytamy na stronie internetowej KS "Orzeł".

Wkrótce ostateczne rozstrzygniecie

O tym, czy "Orzeł" będzie musiał wydać grunt wraz z halą i torem kolarskim ma zdecydować sąd. "W pierwszej instancji wygraliśmy, niebawem będzie wyrok drugiej instancji i również spodziewamy się wygranej" - tłumaczy Jerzy Gierszewski, rzecznik Pragi-Południe.
Źródło: Portal Twoja Praga
2014-10-30 12:38 1112

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.