Ewelina Bartosik nową przewodniczącą DKDS

Na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze-Południe przyszło wiele osób reprezentujących różne organizacje pozarządowe. Otwierając zebranie Przewodniczący Leszek Kurowski stwierdził, że aktualnie do DKDS należą 83 organizacje na ok. 200 zarejestrowanych w dzielnicy, co dobrze rokuje na przyszłość Komisji.

L. Kurowski trafnie zauważył, iż o rosnącej roli DKDS świadczą też goście którzy przybyli na zebranie. Znaleźli się wśród nich Monika Suska, radna Rady Warszawy, Marcin Kluś, Przewodniczący Rady Dzielnicy, jego zastępca, Karol Kowalczyk oraz burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski i jego zastępca Piotr Żbikowski.

W wystąpieniu sprawozdawczym, podsumowującym roczną kadencję, Przewodniczący DKDS za jedno z najważniejszych, zrealizowanych przedsięwzięć uznał debatę pt. „Budujemy dialog społeczny”. Pragnę podkreślić aktywny udział burmistrza T. Kucharskiego w tej debacie – powiedział L. Kurowski. – Wystąpienie burmistrza podczas tej debaty uznaję za przełomowe dla relacji między DKDS a urzędem dzielnicy. Tym wystąpieniem burmistrz mnie osobiście zmotywował do dalszego działania na rzecz budowania dialogu społecznego. Znamienne jest także to, że burmistrz T. Kucharski potwierdził swoją gotowość do prowadzenia dialogu podczas swojego wystąpienia programowego na sesji Rady Dzielnicy, na której został wybrany na trzecią kadencję.

Przewodniczący L. Kurowski, do idei budowy dialogu społecznego w dzielnicy nawiązał także w projekcie działań DKDS na 2015 rok, który zaprezentował zebranym. W dokumencie tym skoncentrował się na najważniejszych projektach, proponując min:

Organizację II debaty społecznej pn.” Edukacja obywatelska w dzielnicy Praga-Południe”;
Powołanie mediatorów społecznych DKDS oraz określenie ich zadań;
Organizację Południowopraskich Prezentacji;
Udział w organizacji obchodów 100-lecia stołeczności Grochowa, Kamionka i Saskiej Kępy;

W ramach współpracy z władzami dzielnicy, stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla działalności DKDS, jej komisji, Rady Seniorów oraz Osiedlowych Centrów Dialogu Społecznego w siedzibach Rad Osiedli; Inicjowanie i podejmowanie współpracy z Radami Osiedli, Radą Dzielnicy i Zarządem Dzielnicy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i zaspakajania potrzeb mieszkańców.

W dyskusji, jaka miała miejsce po wystąpieniu Przewodniczącego L. Kurowskiego, głos zabrał min. Paweł Skotarek. Powiedział min: Czy DKDS w obecnej formule jest nam potrzebna?  Moim zdaniem Komisja powinna być przede wszystkim  forum dialogu społecznego a nie dialogu między DKDS i urzędnikami . Uważam, że powinniśmy zastanowić się nad poszerzeniem formuły DKDS. W nowej formule, pełnoprawnymi członkami naszej organizacji powinny stać się wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, Rady Osiedli a nawet nieformalne grupy mieszkańców.

Odnosząc się do propozycji P. Skotarka, Przewodniczący DKDS przypomniał, że w obowiązującym porządku prawnym nie można przyjąć w szeregi DKDS  Rady Osiedla czy wspólnoty mieszkaniowej. Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego mogą tworzyć wyłącznie organizacje pozarządowe. Decyduje o tym stosowna uchwała Rady Warszawy.

P. Skotarek: Wiem o tym, ale żeby w Komisji tętniło życie i była treść trzeba te regulacje zmienić. Do czasu zmiany przepisów bądźmy otwarci na nieformalną współpracę z radami, wspólnotą czy spółdzielniami.

Anna Mieszczanek, zastanawiając się nad małą aktywnością mieszkańców i wielu organizacji stwierdziła min: Gdyby Komisja zajmowała się  sprawami i dokumentami naprawdę istotnymi dla mieszkańców, to aktywność wszystkich byłaby zdecydowanie większa.  Chodzi mi na przykład o opiniowanie budżetu dzielnicy. Ludzi interesują sprawy o których mogą się wypowiedzieć, na których kształt mogą wpływać.

Kolejnym punktem zebrania był wybór nowych władz Komisji. Najpierw wybierano Przewodniczącego DKDS na Pradze-Południe. Dotychczasowy Przewodniczący, mimo zgłoszenia jego kandydatury, nie zdecydował się na start w wyborach. Zebrani wybierali więc między kandydatką Beata Dylską a kandydatką Eweliną Bartosik. Nieznacznie wygrała to głosowanie i została nową przewodnicząca Komisji, Ewelina Bartosik. Dziękując za wybór i zaufanie Przewodnicząca E Bartosik powiedziała: Najbardziej zależy mi na tym, aby jak największa liczba mieszkańców Pragi-Południe dowiedziała się o tym co robimy i po co DKDS istnieje. Bo tylko wtedy będą mieli szansę uczestniczenia i skorzystania z toczącego się dialogu społecznego w dzielnicy. Poza tym chciała bym, aby poszczególne organizacje wchodzące w skład DKDS nawzajem uczyły się od siebie. W wielu organizacjach należących do Komisji, znajdują się ludzie, posiadający wybitne umiejętności i wiedzę. Powinniśmy uczyć się od nich i korzystać z ich mądrości. Interesującym, wydaje mi się pomysł rozszerzenia formuły DKDS oraz, póki co, nawiązania w sposób nieformalny, ścisłej współpracy ze wspólnotami, spółdzielniami czy radami osiedli.

Tuż przed zakończeniem zebrania o głos poprosił wiceburmistrz P. Żbikowski. Powiedział min: W swoim imieniu oraz w imieniu burmistrza T. Kucharskiego i całego Zarządu Dzielnicy pragnę podziękować dotychczasowemu Przewodniczącemu, Panu L. Kurowskiemu oraz Prezydium DKDS za wielką pracę jaką wykonali kierując działaniami DKDS. Gratuluję także nowej Przewodniczącej i Prezydium Komisji wyboru na te zaszczytne funkcje. Jestem przekonany, że ster spraw DKDS  trafił we właściwe ręce. My, jako Zarząd Dzielnicy oczekujemy partnerstwa i dobrych pomysłów a także krytycznego oka we wszystkich istotnych dla mieszkańców dzielnicy sprawach.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2015-01-24 08:40 1258

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.