Drewniak z Żółkiewskiego. Ocalić od zapomnienia

Parterowy drewniak z Żółkiewskiego 21 z uwagi na zły stan techniczny od dwóch lat jest niezamieszkały. Zabite płytą okna oraz dwie przybite tabliczki ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie sprawiają, iż warto się zastanowić nad przyszłością budynku – jednego z ostatnich ocalałych tego typu budynków na Grochowie.

Jakie szanse zachowania budynku?

W przeciwieństwie do bardzo znanego, piętrowego drewniaka z Kawęczyńskiej, który po wielu latach doczekał się wpisu to rejestru zabytków, ten nasz grochowski pozostaje praktycznie niezauważony. Jak to zmienić i czy dzielnica Praga Południe mogłaby rozważyć zachowanie budynku - zapytał kilka miesięcy temu radny z Grochowa, Marek Borkowski.

Własność prywatna ujęta w gminnej ewidencji zabytków

"Budynek usytuowany na nieruchomości przy ul Żółkiewskiego 21 znajduje się we współużytkowaniu dwóch osób fizycznych. Budynek ten wpisany jest także do Gminnej Ewidencji Zabytków dla Dzielnicy Praga-Południe pod numerem 00008337, zatem zgodnie z art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 tj,} w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.” – odpowiada zastępca burmistrza Jarosław Karcz.  
 
Ostatnie zdanie odpowiedzi zawiera opis szczegółowych czynności, jakie należy uczynić, aby dany obiekt mógł zostać wpisany do rejestru zabytków.  

„Możliwość wpisania budynku do rejestru zabytków, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2014.1446 j.t.), do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wpisu z urzędu jest Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20, w sprawie wpisu na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu - osoby widniejące w Wormacji z ewidencji gruntów i budynków jako współużytkownicy wieczyści. Tylko złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o wpis zabytku nieruchomego do rejestru, powoduje wszczęcie postępowania w tej sprawie, które  to postępowanie powinno być zakończone decyzją administracyjną. Inne podmioty nie posiadają legitymacji do złożenia takiego wniosku" – wyjaśnia Jarosław Karcz.
2015-08-04 21:51 2354

Komentarze

~miklas

~Maciek : popieram w 100% W tym kraju właściciel tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia a jeśli już to naprawdę niewiele. Wybudujesz dom to musisz śledzić na bieżąco ustawy, uchwały, rozporządzenia i inne nie zawsze mądre decyzje czy przypadkiem nie stał się zabytkiem lub klasykiem w wieku 25 lat (jak to jest z pojazdami) bo nie będziesz mógł zburzyć, przebudować, sprzedać co najwyżej będą mogli ci zabrać. (Bierut nikogo nie pytał) W tym, jeszcze naszym kraju mało co jest Polskiego (energetyka - Niemcu; gazownia MZOG chyba Francja: banki tylko dwa mają więcej niż 50% udziału Polskiego a inne, a koleje, kopalnie o mały włos "GAJOWY" sprzedałby polskie lasy)

~Maciek

Jakby znalazło się więcej miłośników starych szopek albo gdyby tak przejmowano się "zabytkami" w przeszłości miasta miałyby drewniaki i lepianki w centrach, a piękne kamienice na obrzeżach. Na szczęście to drewniak - albo się spali, albo zgnije. Po co on komu,

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.