Budowa sieci kanalizacji w osiedlu TOR

Informujemy, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej długości ca 1200m w osiedlu TOR ograniczoną ulicami Kobielska, Podskarbińska, Stanisławowska.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), art.53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.717  z pózn.zm),

zawiadamiam

że wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej długości ca 1200m w osiedlu TOR ograniczoną ulicami Kobielska, Podskarbińska, Stanisławowska, na terenie działek ew. nr: 6,9,15/4,17,18,19,20,21,22,27,29,30,31 w obrębie 3-02-08  w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe.

pouczenie

Zainteresowanym stronom  postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków  w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, Warszawa, tel:22/4435201, fax: 22/4435537.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2014-09-24 14:10 1264

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.